คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ สามารถวางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชนและกำกับดูแลแผนงานประปาชุมชนได้ ได้แก่ ประเมินศักยภาพการผลิต และการใช้น้ำประปาภายในชุมชน กำหนดนโยบายการบริหารงานประปาชุมชน จัดสรรทรัพยากรสำหรับงานประปาชุมชน จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ประเมินผลคุณภาพงานประปาชุมชน ปรับปรุงแผนเชิงนโยบายประปาชุมชน ร่วมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ชั้น 3 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตน้ำระบบ Conventional ไม่น้อยกว่า 6 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา นักบริหารการประปา ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-4-016ZA วางแผนเชิงนโยบายสำหรับประปาชุมชน
PUM-WOM-4-017ZA กำกับดูแลแผนงานประปาชุมชน

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ