คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานในบุคคลกลุ่มพิเศษ นักกีฬาและคนพิการ มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ให้คำแนะนำ ออกแบบโปรแกรม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประเมินผล การออกกำลังกายหรือฝึกกีฬา พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือการฝึกสมรรถภาพทางกาย สามารถวิจัยทางด้านการออกกำลังกายหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุปได้ เข้าใจและรู้จักระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการทำวิจัยในคนและการทำวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในห้องปฎิบัติการได้ มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 7 สาขา คือ นักกีฬาคนพิการ สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ เวชศาสตร์ จิตวิทยา และการฝึกสมรรถภาพทางกาย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือประสบการณ์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ 2. เป็นผู้สอบผ่านในระดับคุณวุฒิวิชาชีพ “นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย” และปฏิบัติงานเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1. มีองค์ความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในระดับที่ถ่ายทอดในทางปฏิบัติหรือทฤษฎีได้ หรือ 2. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 3. มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ5 เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 4. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 5. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 6. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่ 7. ในกรณีที่ ได้คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 5 มาแล้ว ให้เข้ารับการประเมินเฉพาะหนวยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 10411 ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10501 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ 10502 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สมรรถนะเลือก (เลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง) สาขานักกีฬาคนพิการ 10206 ฝึกนักกีฬาคนพิการ 10304 ออกแบบโปรแกรมการฝึกสำหรับนักกีฬาคนพิการ สาขาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 10403 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย 10404 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10405 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10406 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 10407 ถ่ายทอดองค์ความรู้ สาขาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาการฝึกสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย 10408 ถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-SPS-6-015ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
SPT-SPS-6-020ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-SPS-6-021ZA พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
SPT-SPS-6-016ZA ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPT-SPS-6-019ZA ปฏิบัติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0127-A : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ