คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2 จะสามารถปฎิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร

2. การทำงานเป็นทีม

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

4. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขัดเงาแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-MPT-2-029ZA ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยหินขัด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ