คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการสอนและฝึกอบรม (ครูฝึก) มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องมีสมรรถนะในการดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า และปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-4-003ZA ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า
SEC-PSA-4-004ZA ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ