คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุม และแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญชั้น 2 จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGS-2-006ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ
SEC-VGS-2-007ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ