คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 3 ต้องมีสมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสังเกต จดจำ ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลสำคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ จากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-VGS-3-005ZA จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-VGS-3-006ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ปกติ
SEC-VGS-3-007ZA ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ