คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการ ศึกษาศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-5-002ZA จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
SEC-BES-5-001ZA ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
SEC-BES-5-004ZA ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
SEC-BES-5-005ZA จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0150-A : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ