คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีก ตามที่ระบุในระดับ พนักงานขาย ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายชั้น 2 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-3-010ZA สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
RTS-ZZZ-3-011ZA ขายสินค้าและบริการขั้นสูง
RTS-ZZZ-3-012ZA เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0142-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ