คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานขาย ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านค้าปลีกขั้นพื้นฐาน ตามที่ระบุในระดับ พนักงานขาย ชั้น 2และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม ที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลใกล้ชิด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-2-001ZA ปฏิบัติงานภายใต้ความต้องการขององค์กร
RTS-ZZZ-2-002ZA จัดระเบียบเพื่อความปลอดภัยของร้านค้า
RTS-ZZZ-2-003ZA ใช้อุปกรณ์และกระบวนการปฏิบัติงาน ณ จุดชำระเงิน
RTS-ZZZ-2-004ZA ปฏิบัติงานค้าปลีกโดยใช้เทคโนโลยี
RTS-ZZZ-2-005ZA ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
RTS-ZZZ-2-006ZA ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น
RTS-ZZZ-2-007ZA สื่อสารในร้านค้าเพื่อสนับสนุนทีมงาน
RTS-ZZZ-2-008ZA รับสินค้าไว้ขาย
RTS-ZZZ-2-009ZA ลดความสูญเสียของร้านค้าเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0142-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ