คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล (บริหารผลงาน) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง มีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลากหลายด้าน มีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมหลายด้าน สามารถเชื่อมโยง/ประยุกต์ใช้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎี นโยบาย และแนวปฏิบัติ ที่มีอยู่ ปฏิบัติงานโดยใช้การคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุม ภายใต้นโยบาย แนวปฏิบัติ และคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา สามารถแก้ไขปัญหาในงานที่ปฏิบัติประจำ และตัดสินใจได้โดยอิสระ ยกเว้นงานที่ซับซ้อนไม่คุ้นเคย จะอยู่ภายใต้การคำแนะนำของผู้บังคับบัญชามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและโน้มน้าวผู้อื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ร่วมกับทีมงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล มีทักษะและประสบการณ์ในงานวิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาบริหารผลงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ก่อนที่จะขอเข้ารับการทดสอบในชั้น 4
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ระดับ 4 มีชื่อเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับต้น หรือ HR Professional (PHR) สาขาบริหารผลงาน
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HRM-ZZZ-4-001ZA วิเคราะห์องค์การ และสภาพแวดล้อม
HRM-ZZZ-4-004ZA กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลงาน และแนวทางการถ่ายทอดสู่หน่วยงาน
HRM-ZZZ-4-005ZA วางแผนการดำเนินงาน และจัดทำเอกสารกลยุทธ์
HRM-ZZZ-4-006ZA กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์
HRM-ZZZ-4-037ZA ออกแบบระบบบริหารผลงาน
HRM-ZZZ-4-038ZA สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ
HRM-ZZZ-4-039ZA วางแผนผลงานและแผนการพัฒนารายบุคคล
HRM-ZZZ-4-040ZA จัดการผลงาน พัฒนาผลงาน และขีดความสามารถของบุคลากร
HRM-ZZZ-4-041ZA ประเมินผลงานและหารือผล
HRM-ZZZ-4-042ZA นำผลไปใช้และเชื่อมโยงระบบงานอื่น
HRM-ZZZ-4-056ZA จรรยาบรรณวิชาชีพ
HRM-ZZZ-4-057ZA คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม
HRM-ZZZ-4-058ZA ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
HRM-ZZZ-4-059ZA พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
HRM-ZZZ-4-060ZA สื่อสาร และเลือกใช้สื่อ
HRM-ZZZ-4-061ZA ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0279-A : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
CB-0219-A : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
CB-0076-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
CB-0084-A : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ