คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในวางแผนและทำการการสอนด้านระบบการจัดการความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยขององค์กร รวมถึงสามารถประเมินผลการสอนความรู้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. หลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program)
  2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการความปลอดภัยมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
  3. ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน เช่น นักบิน ลูกเรือ ครูภาคพื้น วิศวกรการบิน เจ้าหน้าที่อำนวยการการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ  มาแล้วอย่างน้อย 2ปี และมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
  4. ปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกด้านระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างน้อย 3 ปี และ ถือ CRM หรือ SMS Instructor License ที่รับรองโดย DCA
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน  เช่น นักบิน ลูกเรือ ครูภาคพื้น วิศวกรการบิน เจ้าหน้าที่อำนวยการการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-3-007ZA สอนความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย (SMS)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ