คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการวางแผนการสอนและทำการสอนความรู้ภาคทฤษฎี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

          มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติของอากาศยานเฉพาะแบบ และ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ

          มีทักษะในการสอนขั้นตอนการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติในเครื่องฝึกบินจำลอง และการใช้งานแผงควบคุมเครื่องฝึกบินจำลอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ภาควิชาการ (เครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING))
  2. ใบรับรองครูฝึกอบรม Aircraft System Demonstration in simulator จากต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน  เช่น นักบิน, ช่างเทคนิค, ครูภาคพื้น, ครูภาคอากาศ, เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-5-002ZA สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-5-003ZA สอนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-5-005ZA สอนขั้นตอนการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติในเครื่องฝึกบินจำลอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ