คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกอบรมเกี่ยวกับอากาศยานเฉพาะแบบ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการวางแผนการสอนและทำการสอนความรู้ภาคทฤษฎี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

          มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติของอากาศยานเฉพาะแบบ และ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ใบรับรองครูพื้นฐาน (Instructor Training Program)
  2. ใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ภาควิชาการ (เครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING))
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน  เช่น นักบิน, ช่างเทคนิค, ครูภาคพื้น, ครูภาคอากาศ, เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-4-002ZA สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-4-003ZA สอนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ