คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม อาชีพผู้ฝึกด้านการจัดการทรัพยากรการบิน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในวางแผนและทำการการสอนด้านการจัดการทรัพยากรการบิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติการบิน รวมถึงสามารถประเมินผลการสอนความรู้ สามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคำนวณขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. หลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program)
  2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการบินมีชั่วโมงการสอนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
  3. ถือใบรับรองหรือหนังสือแสดงความเห็นชอบให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรการที่ออกโดยกรมการบินพลเรือน (ใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ CRM Instructor License ที่รับรองโดย DCA)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน  เช่น นักบิน ลูกเรือ ครูภาคพื้น วิศวกรการบิน เจ้าหน้าที่อำนวยการการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ

          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FTN-3-004ZA สอนการบริหารจัดการทรัพยากรการบิน (CRM)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ