คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานยกของและสัมภาระ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการปฏิบัติงานขนถ่ายและคัดแยกสัมภาระและสินค้า มีความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  2. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้)
  3. มีบัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDO-1-096ZA ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
AVT-GDO-1-097ZA ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
AVT-GDO-1-108ZA บริการขนถ่ายสัมภาระและสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ