คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและซับซ้อน หาข้อสรุปและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ชำนาญการในอาชีพระดับ 4 ได้ ต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 แล้ว
  2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ชำนาญการในอาชีพระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
  3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้)
  4. บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน และท่าอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

          2. ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-4-092ZA ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
AVT-GDI-4-093ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
AVT-GDI-4-091ZA จัดสรรกำลังคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่
AVT-GDI-4-094ZA จัดทำแผนตารางปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ
AVT-GDI-4-095ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ