คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร อาชีพผู้วางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องตารางการปฏิบัติหน้าที่ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพผู้มีทักษะเฉพาะทางระดับ 3 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวางแผนตารางงานผู้ประจำหน้าที่ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้)
  4. บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน และท่าอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในอาคาร เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDI-3-092ZA ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบิน
AVT-GDI-3-093ZA ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
AVT-GDI-3-094ZA จัดทำแผนตารางปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ
AVT-GDI-3-095ZA จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ