คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 4 จะสามารถปฎิบัติงานขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

3. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 1 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 4 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MLD-MPT-4-032ZA ขัดผิวแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกด้วยครีมเพชร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0126-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ