คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางในการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery) ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery) และคัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันผิดปกติ (Culling) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาภายใต้การแนะนำของผู้ควบคุม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ มีความรู้ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมีทักษะระดับฝีมือในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนร่วมในการประสานงาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการทำงาน ทำงานอย่างอิสระ รับผิดชอบในงานประจำของตนเอง มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ และมีการแนะนำทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกล้าปาล์มน้ำมันมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ระดับ 2 หรือเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ระดับ 4 ได้เลย โดยต้องสอบผ่านหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
4) ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน/แบบประเมินความรู้ การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบปฏิบัติ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-MPYK-534A คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ARC-QJTC-536A ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลแรก (Pre-nursery)
ARC-KSCF-537A ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันคุณภาพในระยะอนุบาลหลัก (Main nursery)
ARC-QAOH-538A คัดแยกกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ (Culling)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ