คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางปฏิบัติในการขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 รถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อย กิโลกรัม หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-2-072ZA การจัดการสัมภาระ (กรณีไม่มีเด็กประจำรถ)
PUT-ZZZ-2-071ZA การดูแลผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-068ZA การจัดการอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
PUT-ZZZ-2-069ZA สื่อสารกับผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-065ZA ขับรถถูกกฎจราจรและความปลอดภัย
PUT-ZZZ-2-064ZA เตรียมพร้อมก่อนออกรถ
PUT-ZZZ-2-063ZA ตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ต่างๆก่อนออกรถ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ