คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทาง สามารถขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายได้โดยปลอดภัย 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงาน ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับฝีมือ ระดับ 3 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว (รถทัวร์) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี เช่น ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการขับรถทัวร์โดยสาร
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-3-067ZA การจัดการหลังการเดินทาง
PUT-ZZZ-3-070ZA สื่อสาร กับผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติ
PUT-ZZZ-3-066ZA การจัดการก่อนและขณะเดินทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ