คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะการจัดการข้อมูลและนำเสนองาน ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวางแผนกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทาง บริหารงบประมาณและแผนการเงิน และการบริหารจัดการสัญญา โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
          1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
          1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จะต้อง
          2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จำนวน 13 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 9 หน่วย (21101 – 21109) หรือ
          2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 21107 – 21109

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-KHTH-001B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-BBSF-002B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-NNYW-003B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
21101 เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง
21102 กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงทาง
21103 ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
21104 บริหารจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory)
21105 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง
21106 ประสานงานขอสิทธิซ่อมบำรุงทาง
21107 วางแผนกำลังคนในงานซ่อมบำรุงทาง
21108 จัดทำงบประมาณและแผนการเงินสำหรับงานซ่อมบำรุงทาง
21109 บริหารจัดการสัญญา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ