คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงรถไฟ ชั้น 4 ประกอบด้วย สมรรถนะร่วมในวิชาชีพ และสมรรถนะในวิชาชีพ ได้แก่ ทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง การบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติการด้านระบบคงคลัง การจัดซื้อจัดหา และการประสานงานขอสิทธิในการซ่อมบำรุงทางรถไฟ โดยเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          1.1 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ และ/หรือ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์พื้นฐานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ หรือ
          1.2 จบการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
          1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กรหรือสถานประกอบการ
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จะต้อง
          2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 9 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะร่วม 3 หน่วย (00001 – 00003) และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 6 หน่วย (21101 – 21106) หรือ
          2.2 ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ และ/หรือ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงโครงสร้างรองรับทางรถไฟ ชั้น 4 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีประสบการณ์พื้นฐานด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุง/ก่อสร้างทางรถไฟหรือโครงสร้างรองรับทางรถไฟ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพผู้วางแผนและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงทางรถไฟ ชั้น 4 จำนวน 6 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 21101 – 21106

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAI-KHTH-001B ปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงสูงบนทางวิ่งรถไฟฟ้าตามหลักความปลอดภัย
RAI-BBSF-002B ปฏิบัติงานบนที่สูงตามหลักความปลอดภัย
RAI-NNYW-003B ปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามหลักความปลอดภัย
21101 เตรียมการก่อนวางแผนงานซ่อมบำรุงทาง
21102 กำหนดแผนงานซ่อมบำรุงทาง
21103 ระบุความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
21104 บริหารจัดการพัสดุคงคลัง (Inventory)
21105 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุงทาง
21106 ประสานงานขอสิทธิซ่อมบำรุงทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ