คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวางแผนงานซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นจะต้องผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด จึงจะสามารถทดสอบสมรรถนะในชั้นต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
20601 วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Bogie
20602 วางแผนและวิเคราะห์งานตรวจวัดรถไฟฟ้า (Measuring wheel profile)
20603 วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบเบรค (Brake system & Equipment)
20604 วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบจ่ายลม (Air supply & Equipment)
20605 วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Car body & Gangway
20606 วางแผนและวิเคราะห์งานซ่อมบำรุงระบบ Coupler
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ