คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุง อาชีพผู้วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เข้าใจภาพรวมการทำงานของการวางแผนซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาน และระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถปฎิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นจะต้องผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด จึงจะสามารถทดสอบสมรรถนะในชั้นต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
20201 วางแผนงานปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบ Interlocking
20202 วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ CTC
20203 วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Network
20204 วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบ Wayside equipment
20205 วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ on-board
20206 จัดเตรียมอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ
20207 วางแผนงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
20208 วิเคราะห์ปัญหา / ข้อบกพร่องของ ระบบและอุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ