คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพนายสถานี ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          การปฏิบัติงานบนสถานีให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และรักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และผู้โดยสาร

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นจะต้องผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด จึงจะสามารถทดสอบสมรรถนะในชั้นต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
10401 เตรียมความพร้อมของสถานีในการให้บริการผู้โดยสาร
10402 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสภาวะปกติ
10403 ควบคุมการปฏิบัติงานสถานีตามขั้นตอนปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ