คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง สาขางานปฏิบัติการ อาชีพผู้ควบคุมรถไฟความเร็วสูง ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูงบนเส้นทางหลักทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทดสอบ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบ/อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยสูงสุด และทำการเปลี่ยนโหมดการควบคุมขบวนรถไปยังโหมดต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นจะต้องผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมด จึงจะสามารถทดสอบสมรรถนะในชั้นต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
00000 ความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน
10301 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงในโหมดต่างๆ
10302 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงเข้า-ออกภายในพื้นที่อู่จอดรถ (Depot) และ โรงซ่อมบำรุง (Workshop)
10303 ควบคุมรถไฟความเร็วสูงให้บริการบนเส้นทางหลัก (Line)
10304 แก้ไขปัญหาขบวนรถไฟความเร็วสูงที่ขัดข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ