คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน จะมีหน้าที่ ในการสื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคลควบคุมคุณภาพและบรรจุงานมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน มีประสบการณ์ในสื่อสารในสถานทีทำงานกับบุคคลการควบคุมคุณภาพและบรรจุงานดำเนินงานบรรจุหีบห่อซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการช่างควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA……..

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-TAI-2-002ZA สื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคล
TEX-TAI-2-004ZA การทำงานที่เป็นระบบ
TEX-TAI-2-018ZA ดำเนินงานบรรจุหีบห่อ
TEX-TAI-2-019ZA มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ