คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องจักสาน อาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นรูป สานลวดลาย ประกอบ ตกแต่ง เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ร่วมสมัย โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย และ/หรือภาษาพื้นถิ่นอาเซียน

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

4. สามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และสอนงานได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องจักสานร่วมสมัย ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักสาน และมีเอกสารการรับรองจากหน่วยงาน หรือมีผลงานด้านเครื่องจักสาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-WIC-4-030ZA ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จักสานร่วมสมัย
CRA-WIC-4-031ZA สานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-WIC-4-032ZA ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมสมัย
CRA-WIC-4-033ZA ตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ร่วมสมัย
CRA-WIC-4-034ZA เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ร่วมสมัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ