คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน

2. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานบำรุงรักษายานพาหนะ

4. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดเตรียมและบำรุงรักษายานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1

  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

  1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1

3. ผู้ขอเข้ารับการประเมิ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-1-094ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-095ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-096ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ