คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ ควบคุมงบประมาณของแผนกเสียง ควบคุมคุณภาพเสียง รวมถึงกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5

            1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Sound Recordist ชั้น 4 อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sound Recordist ชั้น 5 อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

             1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Sound Recordist ชั้น 5 ไม่น้อยกว่า 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

   2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงบประมาณของแผนกเสียง ควบคุมคุณภาพเสียง กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง ได้แก่ Sound Senior เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-5-137ZA ควบคุมงบประมาณของแผนกเสียง
-FIM-5-138ZA ควบคุมคุณภาพเสียง
-FIM-5-139ZA กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ