คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นผู้ที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยสามารถจำแนกก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม สามารถจัดเตรียมก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม ปฏิบัติงานหน้าที่ Boom Junior และสามารถซ่อมบำรุงก้านบูม, ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม เบื้องต้น รวมถึงสามารถปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2

             1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Cable Man อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2nd Assistant Boom Operator อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

              1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Boom Operator อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (2nd Assistant Boom Operator) ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาสามารถซ่อมบำรุงก้านบูม ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม เบื้องต้น และปฏิบัติงานใช้ก้านบูม, ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับก้านบูม อาทิเช่น Boom Junior หรือ Boom Man เป็นต้น

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-2-122ZA ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-2-123ZA จำแนกแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟน และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
-FIM-2-124ZA จัดเตรียมแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
-FIM-2-125ZA ซ่อมบำรุงแขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom) เบื้องต้น
-FIM-2-126ZA ปฏิบัติงานใช้แขนยื่น (Boom), ไมโครโฟนสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับแขนยื่น (Boom)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ