คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์สายเสียง จำแนกอุปกรณ์สายเสียง สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์สายเสียง ซ่อมบำรุงสายเสียงขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์ โดยสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Cable Man อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

     2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างบันทึกเสียง (Cable Man) ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์สายเสียง ซ่อมบำรุงสายเสียงขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น Cable Man เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-1-118ZA ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-1-119ZA จำแนกอุปกรณ์สายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-1-120ZA จัดเตรียมอุปกรณ์สายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-1-121ZA ซ่อมบำรุงสายเสียงสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ