คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์ริก (Rig) สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) อาทิเช่น เซฟตี้สลิง อุปกรณ์ยึดติดกล้องกับรถ (Car mount) เป็นต้น ตามใบสั่งงาน ปฏิบัติงานในแผนกริกตามหลักความปลอดภัยและปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์โดยสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Rig Runner อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

     2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Rig Runner) ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) เบื้องต้น และสนับสนุนการทำงานของแผนกริก (Rig) อาทิเช่น Rig Runner เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-1-103ZA ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-1-104ZA จำแนกอุปกรณ์ริก (Rig)
-FIM-1-105ZA จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกริก (Rig) ตามใบสั่งงาน
-FIM-1-106ZA ปฏิบัติงานแผนกริก (Rig) ตามหลักความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ