คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น อาทิเช่น Dolly, Mini jip เป็นต้น สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) ตามใบสั่งงาน รวมทั้งปฏิบัติงานในแผนกตามหลักความปลอดภัย และปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์โดยสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

  1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Grip Runner อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกริป (Grip Runner) ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์แผนกกริป (Grip) เบื้องต้น และสนับสนุนการทำงานของแผนกกริป (Grip) ได้แก่ Grip Runner เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-1-090ZA จำแนกอุปกรณ์กริป (Grip) เบื้องต้น
-FIM-1-091ZA จัดเตรียมอุปกรณ์แผนก กริป (Grip) ตามใบสั่งงาน
-FIM-1-092ZA ปฏิบัติงานแผนกริป (Grip) ตามหลักความปลอดภัย
-FIM-1-093ZA ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในขณะถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ