คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ โดยสามารถจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถเตรียมงานการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5

         1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งช่างภาพสเตดิแคม อย่างน้อย 30 วันทำงาน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

            1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ช่างภาพสเตดิแคม อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ

   2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิอาชีพช่างภาพสเตดิแคม (Steadicam Operator) ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมงานการใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้แก่ Camera Operator เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-5-042ZA กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
-FIM-5-043ZA จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
-FIM-5-044ZA จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
-FIM-5-045ZA เตรียมงานการใช้ สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
-FIM-5-046ZA ควบคุมคุณภาพของภาพที่ใช้สเตดิแคม (Steadicam) ในการถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ