คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง  โดยสามารถจำแนกอุปกรณ์สเตดิแคม กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถเตรียม และดูแลรักษาอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถจัดเตรียม ขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) และควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

      1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4

        1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Camera หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1st Assistant Camera อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม อย่างน้อย 60 วันทำงาน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ

      1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม อย่างน้อย 120 วันทำงานโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิอาชีพผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม (Assistant Steadicam Operator) ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียม ขนย้าย ติดตั้ง ดูแลอุปกรณ์สเตดิแคม (Steadicam) กล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ได้แก่ 2nd Assistant Camera หรือ 1st Assistant Camera หรือ ผู้ช่วยช่างภาพสเตดิแคม เป็นต้น

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FIM-4-035ZA จำแนกอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam) ขั้นสูง
-FIM-4-036ZA ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
-FIM-4-037ZA จำแนกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับกล้อง
-FIM-4-038ZA จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
-FIM-4-039ZA จัดเตรียมอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)
-FIM-4-040ZA ดำเนินการติดตั้ง สเตดิแคม (Steadicam)
-FIM-4-041ZA ดูแลรักษาอุปกรณ์ สเตดิแคม (Steadicam)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ