คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย ส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า และการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ

2. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่น้อยกว่า 3 ปีและผ่านการสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการรับอนุญาตจากกรมศุลกากรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพผู้ผ่านพิธีการศุลกากรรับอนุญาต ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-3-003ZA ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง
LOG-EXI-3-006ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้า
LOG-EXI-3-007ZA รับมอบสินค้าสำหรับการนำเข้า
LOG-EXI-3-009ZA ผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
LOG-EXI-3-008ZA เตรียมการและการประสานงานการส่งออก สินค้า ผ่านแดน (cross border)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ