คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง อาชีพนักออกแบบแสงเวที ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      เป็นผู้มีทักษะเฉพาะทางเพื่อออกแบบภาพแสงเวทีคอนเสิร์ตขั้นพื้นฐาน สามารถจัดทำเอกสารต่างๆตามขั้นตอนของงานออกแบบแสงเวทีคอนเสิร์ต และนำเสนอการออกแบบภาพแสงเวทีคอนเสิร์ตได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบระบบแสงเวที ชั้น 3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบระบบแสงเวที โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแฟ้มสะสมผลงาน

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง

หมายเหตุ : N/A

 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-LST-3-001ZA จัดทำเอกสารประกอบการออกแบบแสงเวทีคอนเสิร์ต
-LST-3-002ZA เขียนแบบแสงเวทีสำหรับงานคอนเสิร์ต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ