คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-4-017ZA ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-4-018ZA เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมในระดับสูง
CIP-WDP-4-019ZA เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมในระดับปฏิบัติการ
CIP-WDP-4-020ZA เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
CIP-WDP-4-021ZA เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ