คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ทั่วไป ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-3-141ZB บริการนำเที่ยวในประเทศ
THR-TAT-3-142ZB สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
THR-TAT-3-143ZB ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์
THR-TAT-3-144ZB ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
THR-TAT-3-145ZB ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0129-A : วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
CB-0053-A : ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
CB-0326-A : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ