คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานส่งออกและนำเข้า อาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตส่งออกจากกรมศุลกากรโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

4. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้า ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าไม่น้อยกว่า 2 ปีต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกและนำเข้าชั้น 1 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXI-1-001ZA เตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตส่งออกจาก กรมศุลกากร
LOG-EXI-1-004ZA เตรียมการยื่นขอคำร้องเพื่อขอเป็นตัวแทนรับอนุญาตนำเข้าจากกรมศุลกากร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ