คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะระดับผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบและนวัตกรรมการทำงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาของสถานศึกษากำหนดทิศทางและอนาคตของสถานศึกษา และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถานศึกษาได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สามารถจัดทำและนำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอีกทั้งจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตรวมถึงการจัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาความเสี่ยงของสถานศึกษาตลอดจนจัดการความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ในตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในกลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความรู้และหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองการผ่านงาน/ฝึกอบรม หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยันมาแสดง โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการที่กำหนดตามหน่วยสมรรถนะทั้งหมดในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษาชั้น7     
  3. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น7 อย่างน้อย 15 หน่วย เป็นหน่วยสมรรถนะบังคับ 11 หน่วย และหน่วยสมรรถนะตามสายงานได้แก่ สาขางานวิชาการ สาขางานงบประมาณ สาขางานบุคคล และสาขางานทั่วไป อย่างน้อยสายงานละ 1 หน่วย      
  4. สำหรับผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ชั้น6 ในสาขาใดมาก่อน ต้องทำการประเมินหน่วยสมรรถนะบังคับเพิ่มอีก 3 หน่วย และต้องเลือกทำการประเมินหน่วยสมรรถนะตามสายงานอื่น ๆ อีกสายงานละ 1 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษหรือเทียบเท่า -ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีรูปแบบการบริหารเฉพาะ -ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติ/สากล -ผู้จัดการของสถานศึกษา -ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-ZZZ-7-121ZA นำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ILS-ZZZ-7-122ZA จัดการการวางระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-123ZA จัดการความเสี่ยงของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-124ZA จัดการความรู้ของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-125ZA ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม
ILS-ZZZ-7-126ZA มีความเป็นพลเมืองโลก
ILS-ZZZ-7-127ZA จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-128ZA จัดการสถานศึกษาในภาวะวิกฤต
ILS-ZZZ-7-129ZA บูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการกับการบริหารสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-130ZA จัดการงานรับสมัครของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-131ZA จัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ILS-ZZZ-7-132ZA จัดการชุมชนสัมพันธ์
ILS-ZZZ-7-133ZA จัดการความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้ปกครอง
ILS-ZZZ-7-134ZA จัดการงานสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-135ZA พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-136ZA จัดการการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน
ILS-ZZZ-7-137ZA จัดการงานวิจัยระบบเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-138ZA จัดการงานทะเบียนของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-139ZA จัดการงานวัดผลทางการศึกษาของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-140ZA จัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ILS-ZZZ-7-141ZA จัดการพหุวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ILS-ZZZ-7-142ZA จัดการนวัตกรรมในวิชาชีพ
ILS-ZZZ-7-143ZA จัดการด้านการเงินของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-144ZA จัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-145ZA จัดการทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
ILS-ZZZ-7-146ZA จัดการงานธุรการของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-147ZA จัดการด้านอาคารสถานที่
ILS-ZZZ-7-148ZA จัดการทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา
ILS-ZZZ-7-149ZA พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ