คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมกระบวนการปลูกอ้อย สามารถแก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ในการปลูกได้ โดยปรับใช้ทฤษฎีหรือหลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการปรับปรุงการผลิตหรือบริการปลูกอ้อยได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ มีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการปลูกอ้อย และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกอ้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ชั้น 4 ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ชั้น 3 และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ชั้น 2 และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
- หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 4 ปีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ผู้ปลูกอ้อย ผู้ดูแลรักษาอ้อย ผู้เก็บเกี่ยวอ้อย เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-4-199ZB แก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้ในการผลิตหรือบริการ
ARC-AGE-4-195ZB ปรับปรุงการผลิตหรือบริการปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ