คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดกฎระเบียบ กฎความปลอดภัยตามหลัก อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

4. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-1-010ZA ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ