คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้าน สังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาหรือชี้แนะในธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับสมาคม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจ ให้ความรู้ด้านธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับสมาคม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล

  3. มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป

  4. ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ

  5. การสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้

  6. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  7. เผยแพร่ความรู้ในวิชาชีพสู่สาธารณะ

  8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีความชำนาญและความรับผิดชอบรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-8-024ZA จัดทำนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-8-025ZA ให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อสังคมเกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 4
ระดับ 5

ยินดีต้อนรับ