คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ชำนาญการศุลกากร) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานส่งออก - นำเข้า (ผู้ชำนาญการศุลกากร) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกาควบคุมการส่งออก-เข้าสินค้า กำกับการดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจสอบเอกสารการส่งออก-นำเข้า วางแผนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการส่งออก-นำเข้าของบุคคลการให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน สอนงานและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งออก-นำเข้า พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาด้านพิธีการส่งออก-นำเข้า ให้กับพนักงาน และลูกค้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิกัดและอัตราอากร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดำเนินการพิธีประสานงานด้านพิธีการส่งออก – นำเข้าการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้านพิธีการส่งออก-นำเข้า ประสานงานการรับมอบสินค้า ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศ

    เพื่อขนส่งสินค้าจากท่านำเข้าไปถึงลูกค้าตามที่กำหนด จัดทำใบเคลมสินค้าเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีสินค้าเสียหาย จัดการตรวจนับจำนวนสินค้า และตรวจสภาพสินค้าเพื่อนำขึ้นรถบรรทุกจัดส่งไปให้ผู้นำเข้าลงนามรับสินค้า จัดการตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสินค้าผ่านแดน จัดการควบคุมการเคลื่อนย้ายขนถ่ายสินค้าผ่านแดน ตรวจรับสินค้า ภายหลังการบรรทุกสินค้าผ่านแดน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีสินค้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราช อาณาจักรทางบก จัดทำบัญชีสินค้าที่แสดงรายละเอียดสินค้าที่จะทำการผ่านแดน จัดทำใบขออนุญาตนำรถยนต์ ยานพาหนะผ่านด่านเข้าราชอาณาจักร จัดทำใบขนสินค้าเพื่อการผ่านแดนตามระเบียบของกรมศุลกากรในการผ่านแดน จัดการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสู่ประเทศไทย โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้และความเข้าในเกี่ยวกับกระบวนการศุลกากร

  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน

  3. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม วิเคราะห์งานได้

  4. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการในการป้องกันปัญหาในการปฏิบัติงานได้

  5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

  6. มีความสามรถในการให้คำปรึกษา เสนอแนะและฝึกอบรมในการปฏิบัติงานได้

  7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

  8. มีการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 3 ปี อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากรต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 อาชีพพนักงานดำเนินพิธีการศุลกากรและ

2. ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ชำนาญการกับกรมศุลกากร

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 อาชีพผู้ชำนาญการศุลกากร จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
    ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXX-5-057ZA ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการจัดการส่งออก-นำเข้า
LOG-EXX-5-058ZA พัฒนาระบบการทำงานให้กับพนักงานการส่งออก-นำเข้า
LOG-EXX-5-059ZA ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า
LOG-EXX-5-060ZA ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ
LOG-EXX-5-061ZA วางแผนการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรเพื่อจัดส่งสินค้าผ่านแดน
LOG-EXX-5-062ZA จัดการลำเลียงและขนส่งสินค้าผ่านแดน
LOG-EXX-5-063ZA จัดการเอกสารทางการเงิน การนำเข้า สินค้าผ่านแดน
LOG-EXX-5-064ZA วางแผนการจัดทำใบขนสินค้าและตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0005-A : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ