คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ชั้น 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมดับเพลิง ชั้น 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีความสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ในการสร้างโมเดลในการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอัคคีภัย สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเกิดอัคคีภัย สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตัดสินใจได้และมีประสบการณ์ด้านอัคคีภัยทั้งหมดทุกประเภทสามารถคิดค้นสร้างแนวทางใหม่ องค์ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัยที่เกิดขึ้นและมีข้อแนะนำในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทรงคุณวุฒิการดับเพลิง ชั้น 8 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 2. มีประสบการณ์การดับเพลิงมาไม่น้อยกว่า 15 ปี 3. ต้องนำเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรือมีนวัตกรรมด้านอัคคีภัย 4. มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 4.1 หลักสูตรระดับอำนวยการ เช่น หลักสูตรผู้อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยขั้นสูงระดับ 1 หลักสูตรผู้อำนวยการดับเพลิง เป็นต้น และ 4.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงหรือการป้องกันและระงับอัคคีภัยในระดับบริหารจัดการ การควบคุมสั่งการ เทคนิคผจญเพลิงขั้นสูงหรือขั้นก้าวหน้า เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการอัคคีภัย หลักสูตรการควบคุมสั่งการระดับ 3 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 300 หลักสูตรการควบคุมสั่งการ ICS 400 หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพลิงไหม้ หลักสูตรเทคนิคผจญเพลิงและกู้ภัย หลักสูตรการระบายควัน หลักสูตรการกู้ชีพ กู้ภัย หลักสูตร จป. วิชาชีพ เป็นต้น จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงแรงงาน หรือสถาบันจากต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ เป็นต้น จึงจะเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงได้ 5. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ทรงคุณวุฒิการดับเพลิง ชั้น 8 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน....7.......หน่วยสมรรถนะ 6 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารดับเพลิง ชั้น 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 7. ในกรณีที่ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพมาแล้วเกินกว่า 3 ปี และประสงค์จะขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพชั้นที่สูงขึ้น การพิจารณา (recertification) ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สอบตามแนวทางต่อไปนี้ อาทิเช่น ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นก่อนหน้าบางส่วน หรือพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-8-049ZA การตรวจสอบภายหลังการควบคุมและดับเพลิงเสร็จสิ้น
PUM-DPM-8-051ZA พิจารณาสาเหตุและค้นหาแนวทางป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-8-050ZA ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้
PUM-DPM-8-053ZA จัดเตรียมบุคลากร และการควบคุม ติดตามการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
PUM-DPM-8-055ZA ปรับปรุงหลักสูตรการดับเพลิงให้เป็นปัจจุบัน
PUM-DPM-8-056ZA วิเคราะห์แนวทางป้องกันอัคคีภัยและจัดหานวัตกรรมป้องกันอัคคีภัย

ยินดีต้อนรับ