คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP8) ชั้น 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP8) ชั้น 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมกู้ชีพ และ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ ผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8 จะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายหลังผ่านการประเมิน คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้บริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 8) ชั้น 8
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-8-024ZA จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
PUM-DPM-8-025ZA พัฒนานวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ยินดีต้อนรับ