คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 5) ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 5) ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน โดยมีระบบสุขภาพ การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน เภสัชวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาทั่วไป อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชีวสถิติและวิทยาการระบาด เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินสภาพ การยกและการเคลื่อนย้าย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การช่วยฟื้นคืนชีพ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะกรณี ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นิติเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลีอก เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 5) ชั้น 5 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง(Advanced cardiovascular life support) หรือ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 5) ชั้น 5 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 5) ชั้น 5สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 5) ชั้น 5
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-5-013ZA ปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
PUM-DPM-5-016ZA ปฏิบัติการลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ
PUM-DPM-5-014ZA บริหารจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
PUM-DPM-5-011ZA ใช้ยาเบื้องต้น
PUM-DPM-5-015ZA ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์
PUM-DPM-5-021ZA เวชปฏิบัติในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

ยินดีต้อนรับ